top of page
Pozadina-04-04.png

O Nama

Prve aktivnosti Caritasa u Crnoj Gori vezuju se za 1979. godinu i veliki zemljotres koji je
pogodio južni dio naše zemlje. Sledeća značajna faza u razvoju Caritasovog djelovanja bila je u
periodu od 1993. do 1998. godine kada je vršena distribucija humanitarne pomoći izbjeglicama
iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine a kasnije i sa Kosova.


Caritas Kotorske Biskupije registrovan je kao “NVU Caritas Kotorske Bikupije“, dana
24.01.2014. godine, djeluje unutar Caritasa Crne Gore.


Caritas Crne Gore od 2011. godine postaje samostalna organizacija jer je do tada djelovao u
okviru Caritasove strukture u Jugoslaviji a kasnije u Srbiji i Crnoj Gori. Glavne Caritasove
aktivnosti sve do 2003. godine su bili urgentni programi distribucije humaitarne pomoći
izbjeglicama, raseljenim licima kao i osiromašenoj lokalnoj populaciji. Tokom godina razvijeni
su i drugi servisi i mehanizmi pa se pomoć pruža kroz različite vidove podrške.

samostan slika za site

Oblast djelovanja Caritasa Kotorske Biskupije danas obuhvata različite programe i inicijative:
razvoj civilnog društva i socijalne ekonomije, promocija mentalnog zdravlja, pomoć romskoj
populaciji, rad sa mladima, rad sa migrantima, razvoj socijalnih usluga za starije osobe i osobe sa invaliditetom, promocija i razvoj volonterizma, urgentna pomoći ljudima u nevolji, zagovaranje i zastupanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita.


Centralna kancelarija Caritasa Kotorske Biskupije se nalazi u Samostanu Svetog Nikole


Centralna kancelarija Caritasa Crne Gore se nalazi u Baru i ona služi kao središnja tačka za dva biskupijska Caritasa – Caritas Barske nadbiskupije i Caritas Kotorske biskupije kroz koje Caritas realizuje svoje projekte i programe u Crnoj Gori.

bottom of page