top of page
Pozadina-04-04.png

STATUT CARITAS-A KOTORSKE BISKUPIJE

Član 1.

 

Caritas Kotorske Biskupije regulira ovim Statutom, u skladu sa Ustavom i Zakonom: svrhu i narav udruženja, djelovanje, unutrašnju organizaciju i tijela upravljanja, prava i dužnosti djelatnika kao i odgovornost djelatnika i predsjednika organizacije, prestanak rada, ekonomska sredstva, prijenos dobara, zaštitu i unapređenje sredine.

 

II.SVRHA I NARAV

 

Član 2.

 

Naziv udruženja je: "CARITAS KOTORSKE BISKUPIJE".

 

Član 3.

 

Caritas Kotorske Biskupije svoju humanitarnu / karitativnu djelatnost ostvaruje na području administrativnog teritorija Kotorske Biskupije i gdje se ukazuju potrebe.

Svrha Caritas-a Kotorske Biskupije je promicanje i svjedočenje socijalne pravde i mira i djelotvorne kršćanske ljubavi u službi cjelovitog čovjekovog razvoja i razvoja civilnog društva.

Caritas Kotorske Biskupije na civilnom području slijedi humanitarne i dobrotvorne svrhe od opće koristi, bez stjecanja dobiti.

 

Član 4.

 

CARITAS KOTORSKE BISKUPIJE ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Caritas-a Kotorske Biskupije je okruglog oblika i nosi sljedeći natpis: Caritas Kotorske Biskupije sa znakom Internacionalnog Caritas-a.

Štambilj Caritasa Kotorske Biskupije je pravokutnog oblika i sadrži naziv udruženja, oznaku za djelovodni broj i oznaku za datum.

Caritas Kotorske Biskupije ima svoj žiro-račun u banci.

 

Član 5.

 

Sjedište Caritasa Kotorske Biskupije je na adresi: Prčanj, Samostan Sv. Nikole; 85330 Kotor.

III. ORGANIZACIJA I ČLANSTVO

 

Član 6.

 

Članovi Caritasa Kotorske Biskupije su župni Caritasi, koje predstavlja mjesni župnik po funkciji. Članstvo je dobrovoljno i stiče se upisom u Registar članova, koji je javan. Svi članovi imaju jednaka prava i obaveze. Članstvo se gubi promjenom statusa župe o čemu odlučuje dijecezanski biskup.

Imenom i znakom Caritas-a Kotorske Biskupije mogu se služiti samo one župne karitativne ustanove na području Kotorske biskupije, koje su uključene u Caritas Kotorske Biskupije.

 

IV. DJELOVANJE

 

Član 7.

 

Caritas Kotorske Biskupije ima slijedeće zadatke:

Poticati, promicati, podržavati, usklađivati, koordinirati, organizirati i poduzimati karitativna djela i aktivnosti na nivou Caritas-a Kotorske biskupije, odnosno na nívou države Crne Gore i gdje je to potrebno.

Pomagati: siromašnima, bolesnicima, prognanima, osamljenima, invalidima, beskućnicima, žrtvama nasilja i svima kojima je pomoć potrebna.

Promicati i zagovarati ostvarivanja i unaprjeđenja univerzalnih ljudskih prava, dostojanstva ljudske osobe i građanskih sloboda.

Poduzima, organizira i koordinira hitne napore i konkretne radnje za pomoć u slučaju većih katastrofa u zemlji i regiji.

Aktivno sudjelovati u definiranju socijalne politike u društvu i u razvoju servisa socijalne zaštite za stare osobe, osobe sa invaliditetima i druge rizične i ranjive grupe.

Promicati u suradnji sa župskim Caritas-ima i zajedno sa župnicima djelotvornu kršćansku ljubav prema osobama i grupama u potrebi, bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost, nastojeći to pretvoriti u konkretne poduhvate.

Promovirati voluntarizam i društvenu odgovornost pojedinaca i privrednih društava i animirati javnost za karitativni rad (kršćansko milosrđe) i altruizam.

Promicati i organizirati odgoj i obrazovanje karitativnih radnika.

Promicati suradnju sa drugim Caritas-ima te internacionalnim humanitarnim organizacijama.

Doprinositi razvoju civilnog društva, poticati na socijalni dijalog u društvu i organizirati akcije solidarnosti.

Organizirati javne tribine, okrugle stolove, znanstvene skupove, konferencije, predavanja, kulturno-zabavne i sportske manifestacije.

Poduzimati aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje primjene postojećih zakonskih rješenja i implementaciju svjetskih iskustava.

Educirati građane na planu stručnog obrazovanja i usavršavanja u skladu sa suvremenim svjetskim trendovima i primjenjujući principe cjeloživotnog učenja.

Razvijati programe zapošljavanja za teško zapošljive kategorije ljudi, promovirati vrijednosti socijalne ekonomije. Aktivno sudjelovati i poduzimati konkretne programe u borbi protiv svih

poroka i bolesti ovisnosti, kojima je najviše ugrožena mlada populacija.

Promovirati zdrav načina života.

Prema potrebi osnivati vlastite ustanove za pomoć potrebnima.

Aktivnosti Caritasa Kotorske Biskupije neprofitabilnog su karaktera.

V. UPRAVNA TIJELA

 

Član 8.

 

Upravna tijela Caritasa Kotorske Biskupije su:

 

a) Skupština

 

b) Upravni odbor

 

c) Predsjednik

 

d) Direktor

 

Skupština

 

Član 9.

 

Skupštinu Caritasa Kotorske Biskupije čine svi njeni članovi.

Skupštinom predsjeda Predsjednik Caritasa Kotorske Biskupije. Skupština se redovito sastaje najmanje jednom godišnje. Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora ili na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članova.

 

Skupština:

 

1. donosi plan i program rada Udruge;

 

2. donosi Statut, kao i izmjene i dopune Statuta;

 

3. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izvještaj Upravnog odbora;

 

4. razmatra i usvaja financijski plan i izvještaj;

 

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmjenama i dopunama Statuta potrebna je dvotrećinska većina nazočnih članova.

 

Član 10.

 

Upravni odbor

 

Upravni odbor je izvršno tijelo koje se brine za provedbu ciljeva Udruge koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Upravni odbor ima tri člana. Sastav Upravnog odbora čine: Predsjednik Caritasa Kotorske Biskupije, Direktor Caritasa Kotorske Biskupije i jedan predstavnik župnih Caritasa.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu službu. Ova odredba ne važi za Predsjednika Caritasa, koji je biskup po funkciji i čiji se mandat poklapa sa pontifikalnim mandatom.

 

Član 11.

 

Upravni odbor:

 

• Upravlja radom Udruge između dvije sjednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruge;

Raspravija o sveobuhvatnim i temeljnim zadacima Caritasa Kotorske Biskupije; Predlaže načelne programe rada Caritasa Kotorske Biskupije i provjerava njihovo ostvarivanje;

Organizira redovno obavljanje djelatnosti Udruženja;

Povjerava posebne poslove pojedinim članovima;

Odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta, samoinicijativno ili na prijedlog najmanje deset članova Udruge;

Priprema prijedlog izmjena i dopuna Statuta koji podnosi Skupštini na usvajanje;

Odlučuje o drugim pitanjima, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine ili drugog organa.

Upravni odbor mjerodavno odlučuje ako je nazočna najmanje polovica članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. U slučaju jednakog broja glasova, prevladava glas predsjednika.

 

Član 12.

 

Predsjednik

 

Predsjednik Caritasa Kotorske Biskupije je biskup po funkciji. Njegova ovlaštenja su:

 

a) Predstavlja Caritas pred crkvenim institucijama i javnošću

 

b) Nadgleda rad Caritas-a,

 

c) Saziva i predsjeda Skupštinom Caritasa Kotorske Biskupije,

 

d) Saziva i predsjeda sjednicama Upravnog odbora.

 

Mandat predsjednika podudara se s papinskom službom.

 

Član 13.

 

Direktor

 

Direktora Caritasa Kotorske Biskupije imenuje Predsjednik.

 

Direktor:

 

a) Zakonito zastupa i predstavlja Caritas Kotorske Biskupije pred civilnim institucijama,

 

b) Odgovara za rad Caritas-a,

 

c) Saziva i predsjeda Skupštinom Caritasa Kotorske Biskupije,

 

d) Provodi odluke Upravnog odbora,

 

e) Zastupa i predstavlja Caritas Kotorske Biskupije u zemlji i inostranstvu,

 

f) U dogovoru sa Predsjednikom:

 

1. predlaže proračun

 

II. predlaže operativni tim

 

predlaže planove i programe rada

 

IV. organizira rad i poslovanje i realizira odobrene aktivnosti;

g) predlaže donošenje drugih općih i pojedinačnih akata;

 

h) Podnosi izvještaj Predsjedniku, Upravnom odboru, a jednom godišnje i

 

Skupštini; ) Donosi odluku o zapošljavanju uz prethodnu suglasnost Predsjednika;

 

i j) samostalno donosi odluke u skladu s pravilnikom o ostalim poslovima;

 

k) Izvršava zakonske obveze Caritasa Kotorske Biskupije, kao i obveze prema

 

donatorima;

 

VI. GOSPODARSKI FONDOVI

 

Član 14.

 

Caritas Kotorske Biskupije financijska sredstva potrebna za provođenje svojih zadataka stiče:

 

a) Redovitim i izvanrednim sabirnim akcijama;

 

b) Darovima fizičkih i pravnih lica u zemlji i inozemstvu;

 

Ostavštinama i nadarbinama;

 

Potporama od strane države i struktura lokalne uprave za provođenje socijalnih zadataka;

 

e) Pisanjem projekata

 

f) Drugim zakonitim izvorima i potporama.

 

Član 15.

 

Sva dobra koja Caritas Kotorske Biskupije stekne na primjeren način ovoj ustanovi, pripadaju Caritas-u i mogu se namijeniti samo u karitativne svrhe imajući u vidu Kanon 1267, § 3: »Darovi koje darovatelj daje za određenu svrhu, mogu se upotrijebiti samo u tu svrhu.<<

 

VII. JAVNOST RADA I PRENOS DOBARA

 

Član 16.

Caritas Kotorske Biskupije radi javno. Svoju javnost ostvaruje posredstvom svog web sajta i web sajta Kotorske biskupije, kao i novina u vlasništvu Kotorske biskupije.

Ukoliko prestane djelovanje Caritasa Kotorske Biskupije njegova imovina postaje vlasništvo Kotorske biskupije, koja tu imovinu može upotrijebiti isključivo u karitativne svrhe.

 

VIII. SURADNJA SA DRUGIM USTANOVAMA

 

Član 17.

 

Caritas Kotorske Biskupije surađuje sa ostalim Caritas-ima na prostoru Crne Gore, ali ne preuzima odgovornost na području njihove nadležnosti.

Caritas Kotorske Biskupije može sa župnim Caritas-ima i Caritasom Barske

Nadbiskupije provoditi neke zajedničke programe nad kojima preuzima pokroviteljsku

odgovornost animiranja i koordiniranja.

Caritas Kotorske Biskupije je član Caritasa Crne Gore a preko njega Caritas-a Evrope i Caritas-a Internacionalis.

Caritas može stupiti u posebnu suradnju sa civilnim ustanovama radi ostvarenja određenih socijalnih programa.

Caritas Kotorske Biskupije podržava veze i surađuje sa drugim lokalnim i međunarodnim humanitarnim organizacijama.

 

Član 18.

 

Na području Crne Gore mogu se osnivati i podružnice Caritas-a Kotorske Biskupije tako da te podružnice.

IX. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 19.

Djelatnici Caritasa Kotorske Biskupije dužni su poduzimati potrebne mjere, svatko u okviru svojih nadležnosti, u zaštiti života građana, očuvanju životnog prostora i zaštiti i unapređenju čovjekove životne sredine.

Kotor, 27. 11. 2013.

 

Predsjednik Caritas-a Kotorske Biskupije Mons. Ilija Janjić Biskup kotorski              

bottom of page